معرفی

مشخصات فردی

پیمان بیات

نام - نام خانوادگی : پیمان   بیات

پست الکترونیکی : bayat@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی الکترونیک
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی سیستم های کامپیوتری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

پیمان بیات
پیمان بیات

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^