فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

پیمان بیات
پیمان بیات

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^