زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

پیمان بیات
پیمان بیات

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^